MATURITA Z MATEMATIKY


Kružnica

Zadanie: Definícia kružnice, stredový tvar kružnice a všeobecná rovnica kružnice

Riešenie: Kružnica k so stredom S a polomerom r, je množina všetkýh bodov, ktoré majú od stredu S, rovnakú vzdialenosť(r>0)

X[x,y] S[x,y]

Stredový tvar:
S[0,0]...x2+y2=r2
S[m,n]...(x-m)2+(y-n)2=r2

Príklad: k: (x-2)2 +(y+3)2=9
S[2,-3], r=3

Všeobecná rovnica:
x2+y2+ax+by+c=0
k:x2+y2-4x+6y+4

Príklad: Príklad:
k: x2+y2-8x-4y-5 k: x2+y2-2x-2y+10=0
(x2-8x)+(y2-4y)=5 (x-1)2+(y-1)2=-10+1+1
(x2-8x+42)+(y2-4y+22)=5+42+22 (x-1)2+(y-1)2=-8
(x-4)2+(y-2)2=25
S[4,2]
r=5
Kedže odmocnina z -8 neexistuje nie je rovnica to priamky

Vzájomná poloha bodu a kružnice, priamky a kružnice

Kružnica a bod
k: (x-m)2 + (y-m)2 = r2
k: x2 +y2 +ax +by +c =0

M[XM,YM]
ľavá strana < pravá strana ...bod je vo vnútri kružnice
ľavá strana = pravá strana ... bod sa nachádza na kružnici k
ľavá strana > pravá strana ...bod sa nachádza mimo kružnice

Kružnica a priamka
p: ax+ by +c = 0 → x alebo y dosadíme do rovnice kružnice k a výjde nám kvadratická rovnica
D<0...0R žiadny spoločný bod
D=0...1R jeden spoločný bod[x,y]
D>0...2R dva spoločné body[x1,y1] [x2,y2]

Príklad: Kružnica sa dotýka 2 rovnobežiek, jej stred leží na priamke a. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru.

p: 4x -3y +10 = 0
q: 4x -3y -30 = 0
S∈a: 2x +y=0

Nákres

4x -3y -10 = 0
2x +y = 0 /.(-2)

4x -3y = 10
-4x -2y = 0
-5y =10
y =-2

2x +(-2) = 0
2x = 2
x=1
S[1,-2]

r = |Sp| = |Sq|=Vzdialenosť bodu od priamky-vzorec, kde a je koeficient priamky, m1 je XS, m2 je Ys. Po dosadení nám výjde 4.

Stredový tvar
(x-1)2 + (y+2)2 = 16
Všeobecná rovnica:
x2 -2x +1 +y2 +4y + 4 =16
x2 +y2 -2x +4y -11 = 0


© Matematika.6f.sk